သ စၥ ာ
. . . . . .
. . . . . . . .

ဆို

တဲ့

စ က ာ း ကို


န ာ း ခါ း ေ လ ာ က္ ေ အ ာ င္

ေ ရ

ရြ တ္

မွ ာ

မ ဟု တ္ ဘူ း

အ ထ ပ္ ထ ပ္ အ ခါ ခါ က တိ ေ တြ ထား ၿပီး ခါ မွ

အ မွ ာ း တ စ္ ခု ကို စံု န င္ း

ေ ရွ ာ င္ ကြ င္ း ေ ၿပ း ထြ က္ မ ယ့္ သူ မ ဟု တ္ ဘူ း


ရ င္ ထဲ ထ ည့္ ၿပီ း လို က္ ၿပီ ဆို မွ


အ ာ း န ည္ း ခ် က္ ရွ ာ ၿပီ း လ မ္ း ခဲြ

အ သ စ္ တ စ္ ေယာ က္ တဲြ မ ယ့္ လူ မ ဟု တ္ ဘူ း


. . . ဒါ ေ ပ မ ယ့္ . . .

သူ မ ၾက င္ လို့ မ ခင္ ေတာ့ ရင္

သူ အ သ စ္ ၿမ င္ လို့

သ စၥ ာ မ သိ ရ င္

ဒီ က လ ည္ း

အ ခ် စ္ ကို ဦ း ညြ တ္

နံြ တ စ္ ခု ထဲ အ န စ္ ခံ လို့

ေ မ တၱ ာ ကြ် န္

ၿဖ စ္ ေ န မ ယ့္ လူ မ ဟု တ္ ဘူ း


ေတာ္ဝင္နန္း

0 comments: