ခု
အခ်ိန္မွာ
မင္းလည္း ဇီးရိုး
ငါလည္း ဇီးရိုးပဲ
ဇီးရိုးနဲ့ဇီးရိုး
ေပါင္းရင္
ဇီးရိုးပဲ
. . ရ . .
လိမ့္
မယ္
။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။
ငါက

“ 100 ”
လိုခ်င္တာ
အဲ့ဒီေတာ့ မင္း
ငါ့ကို
သက္ေသ
တစ္
ခု
ၿပဖို့
လိုတယ္
။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။

မင္း
ငါ့ကို
တစ္ကယ္
ခ်စ္တယ္ဆိုရင္
အနည္းဆံုး
“ 50 ”
ၿဖစ္
ေအာင္ေတာ့
ၾကိဳးစားေပးပါ
။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။

ခ်စ္
သူ
ငါလည္း
“ 50 ” ၿဖစ္ေအာင္

ၾကိဳးစားေပးမယ္
ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းလို့
“ 100 ” ၿပည့္ႏိုင္တဲ့
ေန့တစ္ေန့
ငါတို့
ၿပန္
ဆံု
ၾက
တာ
ေပါ့
။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။
။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။
။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။။ ။ ။။။ ။ ။ ။ ။။

ေတာ္ဝင္နန္း

0 comments: