ဒုိ႕ နွစ္ေယာက္က နာၾကည္းလုိ႕
ေဝးသြားၾကတာမွ မဟုတ္တာ
ကံအေၾကာင္းမလွလုိ႕ခ်စ္သူေတြ
ဆက္ျဖစ္ခြင့္ မရေပမယ့္
ကၽြန္မ ရင္ထဲမွာ ယေန႕ထက္တုိင္
ေမ့့မရနုိင္တဲ့ နွလုံးသား ပုိင္ရွင္ဟာ
ကုိကုိ တစ္ေယာက္တည္းပါ......
တစ္ဘဝလုံး ရွင္တစ္ေယာက္တည္း ခ်စ္မယ္လုိ႕
ရည္ရြယ္ခဲ့တဲ့ ကၽြန္မနွလုံးသားကုိ
ကံၾကမၼာက
ဒဏ္ခက္လုိက္တာလား မသိပါဘူး
ကၽြန္မအခ်စ္ေတြ သေႏၼတည္ခါနီးမွ
ယုိယြင္းပ်က္စီးခဲ့ရတယ္
ကၽြန္မရင္ထဲမွာ ရွင့္အတြက္
မန္မာနကင္းျပီး ပုိင္ဆုိင္လုိစိတ္မဲ့တဲ့
အျဖဴေရာင္ ေမတၱာေတြ
ဆက္လက္တည္ရွိေနမယ္ဆုိတာ
ရွင္ ယုံေပးပါ............
ေပးပို႔လာတဲ့ညီမေလး ယမင္းကိုေက်းဇူးတင္ပါသည္